รายการแข่งขัน

รายการแข่งขัน

ตารางสรุปการประกวด แข่งขัน

ลำดับ ชื่อการประกวด/แข่งขัน ผู้มีสิทธิสมัครการแข่งขัน รายละเอียดการลงทะเบียน
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562
1 การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 08.00 – 8.30 น.
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 4
2 ประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย >> ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 12.00-13.00 น.
ณ เวทีกลาง (C1)
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
1 ประกวดโตกอาหารเหนือ  เพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือบุคคลทั่วไป ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น.
ณ โถงอาคารเรียนรวม 3 (ลาน C3)
2 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 4
3 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 12.00-13.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 5
4 ประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น >> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ลงทะเบียน เวลา 12.00-13.00 น.
ณ เวทีกลาง (C1)
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562
1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
ณ ห้อง C3 102, C3 106 และ C3 107อาคารเรียนรวม 3 (C3)

*หากไม่ได้ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน