ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน

มีให้เลือก 3 ช่องทาง (กรุณาเลือกเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)

 1. ลงทะเบียนโดยการสแกน QR code
 2. ลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://sci2019.mfu.ac.th/
 3. ลงทะเบียนโดยส่งแบบตอบรับมายัง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: stic@mfu.ac.th

หมายเหตุ

 1. หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน กรุณาแจ้งทาง มหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขันหรือเพิ่มรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม ณ วันประกวด/แข่งขันได้
 3. ครูผู้ควบคุมและผู้เข้าร่วมประกวด/แข่งขันได้รับเกียรติบัตรทุกทีม
  กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน ให้ถูกต้อง
  หากรายชื่อผิด ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ทำการแก้ไขเกียรติบัตรให้
 4. ในวันแข่งขันกรุณามาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประกวด/แข่งขัน 30 นาที ณ สถานที่ประกวด/แข่งขัน หากไม่ได้ลงทะเบียนตามเวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sci2019.mfu.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์: 0 5391 6213, 0 5391 6215