ตรวจสอบรายชื่อ

1 การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือบุคคลทั่วไป
3 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6 ประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย