ประกาศผลการแข่งขัน

 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • โรงเรียนปิยมิตรวิทยา เด็กหญิงจิตวรรณ สังข์ทอง ดีเด่น
  • โรงเรียนปิยมิตรวิทยา เด็กหญิงภคพร สิงหาร ดีเด่น
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เด็กหญิงวริศรา ทวีสุข ดีเด่น
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • โรงเรียนปิยมิตรวิทยา เด็กหญิงบุษกร บัวแก้ว ดีเด่น
  • โรงเรียน​เจริญศิลป์​ เด็กหญิงไอริสา บุญมี ดีเด่น
  • โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงพัชราภา ปวนละเอียด ดีเด่น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงอรุณ
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เด็กชายคำหงษ์ แก้วยอด
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กชายธนาคิม ธรรมวงค์
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา นางสาวหทัยกาญน์ สมบูรณ์
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม นายภูมินทร์ วงศ์ใหญ่
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ นางสาววชิตา ทิพย์ประถม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
   - นายทิวากร แก้วมาลา
   - นายธนภูมิ หล้าเที่ยง
   - นายเมธิชัย ตันใจ
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
   - เด็กหญิงภัทรีญา พรมตัน
   - เด็กหญิงชลิดา ผัดแปง
   - เด็กหญิงวาริศา ไชยวงค์
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
   - เด็กชายธนวิน มณีวงศ์
   - เด็กหญิงลัลน์ลลิต ประสิทธิ์
   - เด็กหญิงนารดา ประวัง
  • ขวัญใจมหาชน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
   - เด็กหญิงตั้งอธิษฐาน ทูลทองเพ็ชร
   - เด็กหญิงภัทราพร สันตะละ
   - เด็กหญิงนันทพัชร์ พินิจ
  • ชมเชย โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
   - เด็กหญิงเบญจรัตน์-ก้างยาง
   - นาย-อิทธิพล-ปงอ้อคำ
   - เด็กหญิงอรญา-สมสุรินทร์
  • ชมเชย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
   - เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์มา
   - เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กาบแก้ว
   - เด็กหญิงณัฐญาดา ศรีคำ
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
   - นางสาวพิมพ์ลภัส วงค์ใหญ่
   - นางสาวจิราภรณ์ ขัตติยะ
   - นายมคพล คมสาคร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
   - นางสาวพิมพ์ณภา แซ่ท่อ
   - นางสาว วรรณิศา ยะถา
   - นางสาว จารุวรรณ แซ่ฟ้า
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
   - นายศิวกร. สิ่งของ
   - นายภูวดล ผัดธิ
   - นายกิตติพงศ์. มีจ้อย
  • ขวัญใจมหาชน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
   - นายชลภัทร จุมปูสิงสา
   - นายธนพล ยี่ตันสี
   - นายอรรถสิทธิ์ พรสกุลไพศาล
  • ชมเชย โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
   - นายศุภณัฐ ปงเมฆ
   - นายธนากร จงสวัสดิ์
   - นาย วิทวัฒน์ ไร่ลือคำ
  • ชมเชย โรงเรียนปล้องวิทยาคม
   - นายกิตติกรณ์ สมฤทธิ์
   - นายกิตติวัฒน์ ทะนันชัย
   - นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง
 • ชนะเลิศ รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
  - เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ จันทร์สุริยะ
  - เด็กหญิงพรชิตา เวียงคำ
  - เด็กหญิงณัชชา พรหมมินทร์
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนรังษีวิทยา
  - นายธราธร อินทนันท์
  - นางสาวกรรณิกา อริวรรณา
  - นางสาวนฤมล จีนเจือพันธุ์
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
  - นายณัฐการณ์ วางที
  - นางสาวอภิญญา จักร์แก้ว
  - นางสาวสุภัสสร ขาวงาม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชนะเลิศ ชื่อโครงงาน “ชุดตัดผลไม้ร้อยตา นวัตกรรมล้ำค่า สู่ไทยแลนด์ 4.0” Cutting equipment of the hundred eyes of fruit brings the precious innovation to Thailand 4.0 - โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
  - เด็กชายวิชชากร บุญธรรม
  - เด็กหญิงเจนจิรา ดวงปิก
  - เด็กหญิงณัฐฑริกา ปัถวี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อโครงงาน ถาดรักษ์โลกสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
  - เด็กหญิงวิภา แสนคำ
  - นายปวงชน พุทธวงค์
  - เด็กชายชยณัฐ พรรณสุข
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อโครงงาน การพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในเขตชุมชน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย - โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  - เด็กชายฐิติพงศ์ คำแก้ว
  - เด็กหญิงรสิตา ศรีประเสริฐ
  - เด็กหญิงมานิตา ศิริ
 • ชมเชย ชื่อโครงงาน ถุงเพาะชำกระดาษเคลือบน้ำยางพารา - โรงเรียนเทิงวิทยาคม
  - ปิยธิดา พาวพรม
  - กชนิกา พรชัย
  - ศาสตราพร ศรีวิไชย
 • ชมเชย ชื่อโครงงาน เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ - โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
  - เด็กหญิงปวีณา มณีจันทร์สุข
  - เด็กหญิงวรพรรณ วงษ์กราน
  - เด็กชายชยพัทธ์ คงศรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ชนะเลิศ ชื่อโครงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์เครื่องเขย่าถุงเลือดต้นทุนต่ำ - โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
  - นายธีร์ ธรรมรักษ์
  - นายชวัลวิทย์ รวมมิตรสมัคร
  - นายอภิรักต์ คำมาปัน
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อโครงงาน นวัตกรรมการออกแบบแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง - โรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า
  - นายกรชวัล เฌอมือ
  - นางสาวชฎาภรณ์ ท้าวกันทา
  - นางสาวศิริวรรณ สุริยะวงศ์
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อโครงงาน การคัดแยกแมลงหางดีดจากซากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อใช้ควบคุมเชื้อราก่อโรคพืช - โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
  - นายพันธกานต์ อินยาศรี
  - นางสาวพัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง
 • ชมเชย ชื่อโครงงาน ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอในการกำจัดโลหะในน้ำบาดาล - โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  - นางสาวจุฑาทิพย์ ยะถาคำ
  - นางสาวจิราวรรณ เรียนภาร
 • ชมเชย ชื่อโครงงาน ระบบเปิดปิดประตูบานพับด้วยโทรศัพท์มือถือ - โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
  - นางสาวพาขวัญ ดวงทับจันทร์
  - นายเกียรติศักดิ หัสติ
  - นางสาวจารุวรรณ แก้วมาตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา
  - เด็กชายนวพล พุทธชัย
  - เด็กชายภีระพันธ์ จิตร์อารุณ
  - เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วปั๋น
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนรังษีวิทยา
  - เด็กชายกฤษฎิ์พงศ์ พลเยี่ยม
  - เด็กหญิงจิดาภา ใจทรินทร์
  - เด็กหญิงทักษพร ชมภู
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
  - เด็กหญิงเกวลิน ไชยชมภู
  - เด็กชายนราวิชญ์ หาญสุวรรณชัย
  - เด็กชายราเมศว์ สมหนองบัว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
  - นางสาวรัตนาภร เนื่องหล้า
  - นางสาวอัญชลี เซี้ยะสกุล
  - นางสาวรัชดาพร บุญรังษี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
  - นางสาวมณฑิตา กรมแก้ว
  - นางสาวทัศนีย์ ทาแกง
  - นายธนชัย กุเลา
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
  - นางสาวสิรภัทร ปวนทา
  - นายปรเมษฐ์ เขื่อนเพชร
  - นายภูบดี อ่อนเกลี้ยง

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 • ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
  - เด็กหญิงพริมรตา กิตติชยากุล
  - เด็กชายสรวิชญ์ กาติ๊บ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  - เด็กชายราเมศวร์ พรมสุวรรณ์
  - เด็กชายรชานนท์ ยี่ภิญโญ
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
  - เด็กชายจิรสิน วรรณชัย
  - เด็กหญิงธีราพร เกษมสิริ
 • ชมเชย โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
  - เด็กหญิง อพิชญา ขอบขันธ์
  - เด็กหญิง เบญญาดา สมบูรณ์วิถี
 • ชมเชย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
  - เด็กหญิงพิมพ์รดา แก้วมาลา
  - เด็กหญิงณัฐกัญญา สุขสำราญ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  - เด็กชายคุ้มเกล้า กนกสิงห์
  - เด็กหญิงอภิสสรา กาวิกุล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  - เด็กชายพงศภัค ต๊ะต้องใจ
  - เด็กหญิงปัทมพร โตโส
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ เชียงราย
  - เด็กชายณัฐนันท์​ ขวัญวงค์
  - เด็กชายกฤตภัทร​ สมฤทธิ์
 • ชมเชย โรงเรียนรังษีวิทยา
  - เด็กชายภีระพันธ์ จิตร์อารุณ
  - เด็กหญิงภัคนันท์ ตันพฤทธิอนันต์
 • ชมเชย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  - เด็กชายณัทกร สุขจีระเดช
  - เด็กชายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
  - นายจรณินท์ อินสอน
  - นายไมตรี เเซ่ลี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  - นายเดชาวัต เรืองสังข์
  - นายธนภัทร สีมาขจร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนรังษีวิทยา
  - นายณัฐวุฒิ สุรินต๊ะ
  - นางสาวเปรมกมล อินหวัน
 • ชมเชย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  - นาย พิศิษฐ์ ปลูกปัญญา
  - นางสาว ณัฐวศา กล่อมแก้ว
 • ชมเชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  - นายธนรัตน์ ไชยสมบูรณ์
  - นางสาวจินดารัตน์ แก้วเมือง