กำหนดการ

กำหนดการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562   
08.30-12.00 น. การแข่งขันการประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3)
09.00-09.30 น. พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ เวทีกลาง (C1)
13.00-17.00 น. การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ เวทีกลาง (C1)
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
08.30-12.00 น. การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ ณ โถงอาคารเรียนรวม 3 (ลาน C3) และเวทีกลาง (C1)
09.00-16.00 น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3)
13.00-16.00 น. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3)
13.00-17.00 น. การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ เวทีกลาง (C1)
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562
09.00–16.30 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเรียนรวม 3 (C3) และเวทีกลาง (C1)