ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์: 0 5391 6213, 0 5391 6215
อีเมล: stic@mfu.ac.th