การประกวดวาดภาพตามจินตนการทางวิทยาศาสตร์

หัวข้อในการวาดภาพ “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในฝัน”

รายละเอียดการแข่งขัน

 • วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562
 • แข่งขัน เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 4
  • ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง S3 415
  • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง S3 417
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง S3 419
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง S3 422
 • รับจำนวนจำกัด ระดับชั้นละ 20 คนเท่านั้น
 • ประกาศผลการตัดสิน เวลา 14.00 น. ณ เวทีกลาง (C1) (ถ้าไม่อยู่รับรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์)

กติกาการแข่งขัน

 • ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  • กระดาษขนาด 30x42 ซม. ซึ่งคณะกรรมการเตรียมไว้ให้พร้อมตราประทับ ใช้สีไม้ หรือสีเทียน หรือสีชอล์คน้ำมัน เท่านั้น ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  • กระดาษขนาด 38x56 ซม. ซึ่งคณะกรรมการเตรียมไว้ให้พร้อมตราประทับ ใช้สีประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ใช้น้ำเป็นตัวกลาง/ละลาย เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ หรือสีอะคริลิค ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
  • ให้ผู้แข่งขันวาดภาพในเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ 2 มิติเท่านั้น ไม่พิจารณาผลงาน 3 มิติ เช่น ปะติด หรือสื่อผสม
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดเท่านั้น
  • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติ ภาพที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อและเชื่อมโยงกับ
  • วิทยาศาสตร์ 25 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 25 คะแนน
  • เทคนิค วิธีการ 25 คะแนน
  • ความสมบูรณ์ในผลงาน 25 คะแนน

รางวัลในการประกวด

 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชนะเลิศ 1,500 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศ 1,500 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท

(ให้ครูผู้ควบคุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อใช้สำหรับรับเงินรางวัล กรณีได้รับรางวัล)

คณะกรรมการ การประกวดวาดภาพ

 1. ผศ.ศุภรัตน์ อินทนิเวศ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. ผศ.ดร.โอม พัฒนโชติ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 3. รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. ดร.ศิระประภา มหานิล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 5. รศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 6. ผศ.ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียน