การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ

การประกวดประเภททีม ไม่เกิน 3 คน
(จำกัดสถานศึกษา หรือชุมชนละไม่เกิน 2 ทีม)
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
(กรณีผู้แข่งขันเป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่อนุญาตให้อาจารย์เป็นสมาชิกในทีม)
รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ทีม เท่านั้น

รายละเอียดการแข่งขัน

 • วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
 • จัดเตรียมโตก เวลา 08.30-11.00 น.
 • ณ โถงอาคารเรียนรวม 3 (ลาน C3)
 • ประกวด เวลา 11.00-12.00 น. ณ เวทีกลาง (C1)

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้แข่งขันเตรียมอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วมาด้วยตนเองแล้วนำมาจัดในขันโตก โดยต้องเป็นอาหารพื้นเมืองเท่านั้น
 • ชนิดของอาหารบังคับ ต้องมีอย่างน้อย 4 ประเภท
  1.แกงพื้นเมือง 2.น้ำพริกและเครื่องเคียง (ผัก) 3.อาหารปิ้งย่าง หรือทอด 4.อาหารที่มีนวัตกรรม
 • จัดทำคำอธิบายคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร แต่ละชนิดที่เลือกมาใช้ พร้อมระบุจุดเด่นของโตก ที่ส่งเข้าประกวดลงในเอกสารขนาด A-4 และติดตั้งบริเวณโตก
 • ผู้แข่งขันต้องประเมินราคาของโตกที่จัดว่ามีราคาเท่าไหร่ (ต้นทุนวัตถุดิบ+ค่าฝีมือ) ถึงแม้จะปลูกหรือผลิตได้เอง
 • ผู้เข้าประกวดนำอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วมาจัดแต่งขันโตก ณ สถานที่จัดงาน (โดยให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหาอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และโตกมาเอง โดยกำหนดให้โตกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 เซนติเมตร และอาหารบังคับจะต้องจัดวางบนโตกเท่านั้น)
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)

 • คุณค่าทางโภชนาการ ของรายการอาหารที่ใช้ประกวด 40 คะแนน
 • รสชาติ และความอร่อย 20 คะแนน
 • ความสวยงามและประณีต ในการจัดโตก 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
 • ต้นทุนที่ใช้ 10 คะแนน

รางวัลในการประกวด

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท

(ให้ครูผู้ควบคุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อใช้สำหรับรับเงินรางวัล กรณีได้รับรางวัล)

ลงทะเบียน