การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันประเภททีม
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2 คน
โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีมต่อระดับชั้น
(รับจำกัด 45 ทีมต่อระดับชั้นเท่านั้น)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562
 • สอบคัดเลือก เวลา 09.00 – 10.00 น.
  ณ ห้อง C3 102, C3 106 และ C3 107
  อาคารเรียนรวม 3 (C3) (สอบคัดเลือกพร้อมกัน)
 • รอบชิงชนะเลิศ ณ เวทีกลาง (C1)
  11.00 – 12.00 น. (รอบชิงชนะเลิศ ประถมปลาย)
  13.00 – 15.30 น. (รอบชิงชนะเลิศ ม.ต้น)
  15.30 – 16.30 น. (รอบชิงชนะเลิศ ม.ปลาย)

กติกาการแข่งขัน

 • โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน/ระดับชั้น ซึ่งต้องเป็นนักเรียนตามระดับชั้นนั้นและยื่นใบสมัครภายในระยะเวลา ที่กำหนดเท่านั้น
 • การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ
  • รอบคัดเลือก แข่งขันด้วยข้อสอบแบบปรนัย โดยเขียนคำตอบให้ชัดเจนในกระดาษที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้เท่านั้น ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ทีม/ระดับชั้น จะมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศ ในกรณีที่มีทีมคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ
  • รอบชิงชนะเลิศ จะใช้ข้อสอบแบบสุ่มตามระดับชั้นนั้นๆ จะมีคำถามปรากฏบนหน้าจอ ทีมที่ กดกริ่งไฟได้ก่อนจะเป็นผู้ได้สิทธิ์ตอบคำถามในข้อนั้น หากทำการแข่งขันในข้อเดิม จะให้กดกริ่งไฟใหม่จาก ทีมที่เหลือ ผู้แข่งขันที่กดตอบอาจต้องให้เหตุผลของคำตอบในบางข้อที่มีคะแนนพิเศษ หากตอบได้ตามหลักการและเหตุผลจะได้คะแนนพิเศษเพิ่ม หากสิ้นสุดคำถามสุดท้ายและมีกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากันจะใช้คำถามพิเศษเพื่อหาผู้ชนะโดยให้เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบพร้อมเหตุผลอธิบาย
 • ลักษณะของคำถามจะครอบคลุมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงชั้น
 • คะแนนของแต่ละคำถามขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของคำถามนั้นๆ
 • ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับคำตอบ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ห้ามผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิดรวมทั้งพจนานุกรมอิเล็กทรอนิคส์ เครื่องคำนวณและ smart watch ใช้ในระหว่างแข่งขัน
 • ตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น ที่มี สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ในกรณีที่พิจารณาว่าการตัดสินไม่มีความยุติธรรม โดยแจ้งที่คณะกรรมการฯ หรือที่โต๊ะรายงานตัวทันทีขณะพบปัญหา ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลในการแข่งขัน

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล

(ให้ครูผู้ควบคุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อใช้สำหรับรับเงินรางวัล กรณีได้รับรางวัล)

ลงทะเบียน