การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-3 คน
(จำกัดโรงเรียนละ 1 ทีม ต่อระดับชั้น)
ไม่จำกัดจำนวนทีมแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน

 • วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
 • จัดแสดงผลงาน เวลา 09.00-10.00 น.
 • ประกวดผลงาน เวลา 10.00–16.00 น.
 • ณ ห้อง S3 415, 417, 419, 422
 • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 4
 • ประกาศผลและรับรางวัล เวลา 16.00-16.30 น.

กติกาการแข่งขัน

 • ให้ทีมผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการนำเสนอมาเอง โดยให้เสนอผลงานอยู่ในพื้นที่การจัดแสดง (บอร์ดแบบวางสำเร็จทำจากวัสดุ 3 แผ่น ประกอบด้วย แผ่นกลางขนาด 100 x 120 ซม. แผ่นข้าง 2 แผ่น ขนาด 100 x 60 ซม.)
 • ทีมผู้เข้าประกวดนำเสนอโครงงาน 10 นาที คณะกรรมการถามข้อซักถาม 5 นาที
 • ไม่ต้องส่งรูปเล่มรายงาน

กติกาการนำเสนอผลงาน

 1. การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นให้จัดทำเอง โดยมีพื้นที่สำหรับแสดงผลงาน
  ทั้งนี้นักเรียนสามารถเตรียมเสนอผลงาน โดยใช้บอร์ดแบบวางสำเร็จ ทำจากวัสดุ 3 แผ่น ประกอบด้วย
  แผ่นกลาง ขนาด 100 x 120 ซม. แผ่นข้าง 2 แผ่น ขนาด 100 x 60 ซม.
 2. รายละเอียดสำหรับการนำเสนอ

  1. ชื่อเรื่องประกอบด้วย

   • ชื่อโครงงาน
   • ชื่อผู้ทดลอง
   • ชื่อโรงเรียน
  2. เนื้อหา

   • ที่มาและความสำคัญของโครงงาน และสมมติฐาน
   • วัตถุประสงค์
   • วัสดุอุปกรณ์
   • วิธีการทดลอง
   • ผลการทดลอง
   • สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
   • เอกสารอ้างอิง
 3. เจ้าของผลงานต้องอยู่ประจำที่เสนอผลงาน เพื่ออธิบายและตอบคำถามคณะกรรมการครบทีมในวันตรวจประเมินผลงาน

รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล

(ให้ครูผู้ควบคุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อใช้สำหรับรับเงินรางวัล กรณีได้รับรางวัล)

ลงทะเบียน